вторник, 18 јуни 2024

Тупанчески на СЕФФ 2022: Годинава треба да се случи ренесанса на правосудството

Објавено на

часот

Сподели

Министерот за правда рече дека бил подготвен и предлог на законот за поврат на имот кој ќе биде основа за преземање активности во врска со пронаоѓањето и идентификувањето на приноси, друг имот или имотна корист што произлегле или се во врска со кривично дело што може да бидат предмет на привремена забрана за располагање или конфискација.

Наш најголем предизвик, според Тупанчески е да создадеме услови за доследна примена на законите. Во таа насока, неопходна е соодветна проценка на влијанието на регулативата, развој на човечките ресурси и обезбедување на соодветни материјално технички услови во институциите.

Тупанчески во својата дискусија се осврна на активностите кои ги презема Министерството за правда во делот на реформите во правосудниот и обвинителскиот систем и антикорупциската правна рамка.

„Клучните елементи на доброто владеење, кои претеставуваат темел на демократијата, вклучуваат стратешка визија, активно учество на граѓаните, следење на нивната состојба и потреби, одговорност и отчетност, транспарентност, консензуални одлуки, ефективност и ефикасност на службите. Новата парадигма на одговорност го редефинира управувањето, односно владеењето како меѓузависност меѓу владини и невладини фактори во справувањето со современите предизвици и осмислувањето и следењето на јавните политики. Во развиените системи, современото управување подразбира преговарање, договарање и консензус наместо наметнување на авторитети. Професионалниот, ефикасен и непристрасен систем е гаранција за владеење на правото и заштита на човековите права. Институциите можат да го поддржат економското закрепнување преку одговорно управување со јавните ресурси, кратење на непродуктивните трошоци, намалување на административниот товар, поедноставување на административните процедури, стратегиско инвестирање во човечкиот капитал”, рече Тупанчески. 

 

 

ТОП ВЕСТИ

ПОСЛЕДНИ ВЕСТИ